Formulieren

De volgende formulieren worden gehanteerd in onze Gemeente voor de bediening van de Heilige Doop en deviering van het Heilig Avondmaal.

Doopformulier 

PRESENTATIE

Wij gaan nu over tot de bediening van de doop. ......

ONDERWIJZING

Jezus Christus heeft gesproken: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

In de heilige doop verbindt God zijn Naam met onze naam. Wij allen delen in zonde, schuld en oordeel en wij kunnen alleen in Gods rijk komen als wij opnieuw geboren worden uit water en Geest.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, geeft God ons het teken en zegel van het verbond van zijn genade. Wij mogen zijn kinderen zijn en erfgenamen van zijn belofte. Zo wil Hij altijd voor ons zorgen.

Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzekert Hij ons van de afwassing van al onze zonden door zijn bloed. Wij zijn met Christus gestorven en begraven. Zoals Hij uit de dood is opgewekt, zo zullen wij leven met Hem.

Als wij gedoopt worden in de naam van de heilige Geest, belooft de heilige Geest dat Hij bij ons wil wonen en dat Hij dagelijks ons leven wil vernieuwen.

In het verbond worden wij van onze kant opgeroepen om God te gehoorzamen, te vertrouwen en lief te hebben, voor altijd. We hoeven aan Gods genade niet te twijfelen want zijn verbond is een eeuwig verbond en zijn goedheid duurt in eeuwigheid.

In deze geweldige belofte mogen ook onze kinderen delen, al begrijpen zij nu nog niet wat er met hen gebeurt. Ook de kinderen horen immers bij het verbond. Zo sprak de HERE God al tot Abraham: ‘Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen’.

Nu bent u als ouders geroepen om uw kinderen vertrouwd te maken met het geloof en hen bij de Heer te brengen.

Jezus sprak zelf: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Vragen voor de doopouders:

Gelooft u dat het evangelie van Gods genade in Jezus Christus, zoals dat in Gods Woord bekend is gemaakt en door de kerk in haar belijdenis is samengevat, het enige fundament van onze redding is?

Belijdt u dat deze kinderen, hoewel zij met ons delen in zonde, schuld en oordeel, in Christus geheiligd zijn, deel hebben aan Gods verbond en dat zij daarom behoren gedoopt te zijn?

Belooft u, ieder met de gaven die God u heeft gegeven, deze kinderen voor te gaan op de weg van de Heer opdat zij hun doop zullen verstaan en zich verbonden zullen weten aan de gemeente van Christus?

Daarna het doopgebed

De doopbediening

Het dankgebed

 

Het Avondmaalsformulier dat in onze gemeente gebruikt wordt is als volgt:

Voorbereiding

Woorden der inzetting die gelezen worden op de zondag voorafgaande aan de viering van het heilig Avondmaal.

Gemeente van Christus, hoort de woorden der inzetting van het heilig Avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus in de eerste brief aan de Corinthiërs:

1 Cor. 11:23-26 In de nacht, waarin de Here Jezus werd overgeleverd, nam

Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:

Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.

Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zei:

Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijls als gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.

 

Zelfonderzoek en schuldbelijdenis

Gemeente van Christus, opdat wij nu tot hulp en troost het Avondmaal mogen vieren, is voor alles nodig, dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. Deze beproeving bestaat uit drie delen:

Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden overdenken, en er een afkeer van krijgen en zich daarom voor God verootmoedige.

Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken, of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden vergeven zijn in Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer.

Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken, of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Here te bewijzen en voor zijn aangezicht

oprecht te wandelen; En eveneens, of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, en een ernstig voornemen heeft om voortaan in waarachtige

liefde en enigheid met zijn naaste te leven.

Verkondiging van Gods genade

Allen, dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn zoon Jezus Christus houden.

Die daarentegen het getuigenis des Geestes van zonde en vergeving niet gelooft en zich van zijn zonden niet bekeren wil, vermanen wij zich van de tafel des Heren te onthouden.

Hem verkondigen wij, dat hij geen deel in het Rijk van Christus heeft.

Maar dit wordt ons, broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilig Avondmaal gaan mocht, dan die zonder enige zonde is.

Want wij komen niet tot dit Avondmaal omdat wij onszelf volkomen en rechtvaardig achten, maar integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken.

Daarom, al vinden wij in onszelf nog vele gebreken en geen volkomen geloof, nochtans mogen wij verzekerd zijn, dat God ons in genade wil aannemen en ons deze spijs en drank waardig en deelachtig wil maken.

 

Viering

Gemeente we gaan nu over tot de dienst aan de tafel:

                             GEDACHTENIS VAN CHRISTUS 

In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus:

Doet dit tot mijn gedachtenis,

willen wij nu gedenken dat Hij door de Vader in deze wereld gezonden is, niet opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat Hij haar zou behouden.

Hij, de goede herder, heeft zijn leven voor zijn schapen gesteld.

Hij werd gebonden, opdat Hij ons zou ontbinden.

Hij leed smaad voor ons, opdat wij nimmermeer te schande zouden worden

Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij zouden worden vrijgesproken.

Hij heeft de vloek van ons op zich genomen, opdat Hij ons met zijn zegen vervullen zou.

Hij heeft zich aan het kruishout vernederd tot grote smaad en angst der hel, met lichaam en ziel, toen Hij met luide stem riep:

Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten,

opdat wij door God aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden.

En ten laatste heeft Hij in zijn offerdood het nieuwe en eeuwige verbond der verzoening besloten, toen Hij zeide:  Het is volbracht. 

 

ONDERWIJZING AANGAANDE DE INZETTING

 

Opdat wij nu vast zouden geloven in zijn grote liefde en overwinnende trouw, heeft Christus ons het Avondmaal gegeven.

Daarom nam Hij in de nacht voor zijn sterven het brood, dankte, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zeide:

Neemt, eet, dit is mijn lichaam.

En hij nam de drinkbeker, zeide dank en sprak:

Drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 

Zo betuigt en verzegelt ons het heilig Avondmaal, dat het eenmaal volbrachte offer van Christus de enige grond is van onze hoop.

Want in zijn dood heeft Christus de toorn van God tegen de zonde weggedragen en heeft Hij ons de levendmakende Geest gegeven.

Door deze Geest mogen wij met Hem waarachtige gemeenschap hebben.

Door dezelfde Geest worden wij ook met elkander als lidmaten van één lichaam in broederlijke liefde verbonden, zoals de apostel spreekt:

Ėén brood is het, zo zijn wij velen één lichaam.

Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met de daden aan elkaar bewijzen.

Daarenboven mogen wij bij het aanzitten aan dit Avondmaal met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam, en uitzien naar Gods koninkrijk, wanneer God zal zijn alles in allen.

 

Wij belijden ons geloof met de woorden van  de Apostolische Geloofsbelijdenis

 

Ik geloof in God de Vader, de almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.

En in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon, onze Here,

die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle,

Ten derde dage wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de H.G.

Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen,

vergeving der zonden,

wederopstanding des vleses

en een eeuwig leven. Amen

  

 

Gebeden

Barmhartige God en Vader, wij bidden u, dat wij het Heilig Avondmaal van onze Here Jezus Christus mogen vieren in vertrouwen op het offer, waarin hij eenmaal aan het kruis zijn lichaam en bloed gegeven heeft tot verzoening van al onze zonden. Dat wij door de gemeenschap met Hem, niet meer de zonde dienen maar leven in dienst van de gerechtigheid, in liefde tot de naaste en in vreugdevolle verwachting van de toekomst van onze Heer.

Voorbede

Eeuwige God die ons hebt geboden U aan te roepen voor alle mensen, en die wilt, dat allen zalig worden en komen tot de kennis van uw waarheid, verhoor onze gebeden, nu wij u bidden om vrede en eensgezindheid onder de volkeren en voor de bekering van hen die u niet kennen.

Wij bidden u om uw genade voor alle vorsten en overheden, in het bijzonder voor onze eigen koning en zijn huis, maar ook voor allen die ons regeren en besturen.

Wij bidden u ook, om uw kerk over de gehele aarde te bewaren en te heiligen, en in het bijzonder vragen wij u dat voor uw gemeente hier. Sterk alle dienaren van uw kerk in uw Woord. Ontferm u over allen, die bedroefd zijn en in nood zijn. Bevrijd hen, die worden vervolgd of gevangen zijn om der waarheid wille.

 

Bijzondere voorbeden

 

Troost ons allen, dat wij ons gedragen en gesterkt mogen weten door uw Geest.  

Sterk ons vertrouwen Heer in uw gevende liefde. Schenk uw genade toch aan allen, die u liefhebben en vrezen, om te volharden tot het einde.

Geef vrede aan ons land. Zegen uw aardse gaven: zegen Woudrichem en al haar inwoners en bevestigt gij het werk onzer handen over ons. Zegen ons allen, die hier tezamen zijn en u aanroepen vanuit een oprecht hart.

O Here verhoor ons. Geef ons uw hulp, dat wij onze dagen doorbrengen in uw vreze en beëindigen in uw vrede, door onze Here Jezus Christus uw zoon. En samen bidden wij het gebed dat u ons hebt geleerd: Onze Vader…………..

 

De tafel wordt voorbereid.

  

Nodiging 

Verhef dan uw harten tot de Heer.

Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Christus Jezus is, onze Voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen, dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de wijn tot zijn gedachtenis ontvangen.

  

Komt nu want alle dingen zijn gereed.

 

Het brood dat wij breken

Is de gemeenschap met het lichaam van Christus.

Neemt, eet, gedenkt en gelooft,

dat het lichaam van onze Here Jezus Christus

gebroken is tot een volkomen verzoening

van al onze zonden.

 

De drinkbeker der dankzegging

Waarover wij de dankzegging uitspreken

Is de gemeenschap met het bloed van Christus.

Neemt, drinkt allen daaruit,

Gedenkt en gelooft

Dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus

vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

 

Dankzegging

 

Ps 103

1 Loof de HERE, mijn ziel,

en al wat in mij is, zijn heilige Naam;

2 loof de HERE, mijn ziel,

en vergeet niet een van zijn weldaden;

3 die al uw ongerechtigheden vergeeft,

die al uw krankheden geneest,

4 die uw leven verlost van de groeve,

die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,

5 die uw ziel verzadigt met het goede,

zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.

Die Heer is hoog te loven!

 

Dankgebed

Trouwe en barmhartige God en Vader, wij danken u, dat U ons, die in zonde geboren zijn, aan de tafel van uw Zoon hebt gebracht. Wij loven u, dat onze Heiland zijn lichaam en bloed voor ons aan het kruis geofferd heeft en ons dat ook heeft willen geven tot een spijs en drank voor het eeuwige leven.

Wij bidden u dat wij ons door uw Heilige Geest hoe langer hoe meer aan onze énige Verlosser mogen overgeven en zo U al onze dagen mogen verheerlijken en prijzen—door Hem onze Here J.C., die met U en de H.G. een enig God, leeft en regeert in Eeuwigheid. Amen