Kerkenraad

De kerkenraad heeft o.a. tot taak het in stand houden van de erediensten, het leiding geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld. De kerkenraad (als zij compleet is) telt naast de dominee achttien ambtsdragers, bestaande uit acht ouderlingen, vier ouderling-kerkrentmeesters en vijf diaken.

De ambtsdragers zijn door de gemeente van Godswege geroepen een bepaalde dienst te verrichten. Zij worden gekozen voor een periode van vier jaar. Om de twee jaar, aan het eind van een periode, treedt een deel van de kerkenraad af.

Elke ambtsdrager kan zich vervolgens herkiesbaar stellen. De maximale periode is 12 jaar. De kerkenraad vergadert in de regel eenmaal per zes weken.