Kerkenraad

De kerkenraad heeft o.a. tot taak het in stand houden van de erediensten, het leiding geven aan de opbouw van de gemeente en haar dienst in de wereld. De kerkenraad (als zij compleet is) telt naast de dominee veertien ambtsdragers, bestaande uit zeven ouderlingen, drie ouderling-kerkrentmeesters en vier diakenen.

De ambtsdragers zijn door de gemeente van Godswege geroepen een bepaalde dienst te verrichten. Zij worden gekozen voor een periode van vier jaar. 

Elke ambtsdrager kan zich vervolgens herkiesbaar stellen. De maximale periode is 12 jaar. De kerkenraad vergadert in de regel eenmaal per zes weken.

Samenstelling kerkenraad 2023

 

Bovenste rij van links naar rechts: Sjaak Kraaij, Jaap Dekker, Jeanette van Kooten-de Jong, Andries van Engelen, Jetze van Wijk.
Middelste rij van links naar rechts: Petra van Engelen-Kant, Peter Naaijen, dominee Molenaar, Bianca Vlot-Karelse, Conny Bastiaans.
Onderste rij van links naar rechts: Mientje van Tuijl van de Werken, Rokus van Vugt, Karin Cuperus.