Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1353,  27 januari 2023

 

 

Kerkdiensten

29 januari 2023           10.00 uur prop. J. Schneider, Woudrichem

                                    18.00 uur ds. F.J. van Harten, ‘s Gravenhage

5 februari 2023           10.00 uur ds. A.J. Molenaar

                                    18.00 uur ds. K.W. de Jong, Woerden

 

Agenda

woensdag 1 februari 2023

-    20.00 uur, avond over geloofsopvoeding in het koor

donderdag 2 februari 2023

-    10.30 uur, huisdienst in De Lemmenskamp

-    20.00 uur, gebedskring Ravelijn 15

vrijdag 3 februari 2023

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1354 bij de scriba

zondag 5 februari 2023

-    19.15 uur, Loev avond

dinsdag 7 februari 2023

-    20.00 uur, groothuisbezoek wijk 5

Maandag 13 februari 2023

-    15.00 uur, ontmoetingsmiddag in het koor

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

29 januari 2023           Beheer en exploitatie

5 februari 2023           Verwarming en energie

 

Collecten Diaconie

Zondag 29 januari  Stichting Ondergrondse Kerk

Veel van onze broeders en zusters wereldwijd worden vervolgd. Ze lijden lichamelijk, geestelijk en emotioneel. De Bijbel roept ons op om te delen in hun lijden, bijvoorbeeld in Hebreeën 13 vers 3: ‘Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent’. SDOK steunt vervolgde christenen en geeft hun de hulp die zij nodig hebben. Ook moedigt ze deze broeders en zusters aan om trouw te blijven in hun geloof.

Zondag 5 februari Woord en Daad

Woord en Daad werkt vanuit bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede: ‘Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te overstijgen. Maar we willen niet alleen het ene leven, gezin, of dorp veranderen. Voor echte transformatie veranderen we systemen die armoede in stand houden. Bijvoorbeeld het systeem van oneerlijke verdeling van water voor boeren in Ethiopië. Of het gewelddadige systeem van straatbendes in Guatemala waardoor jongeren geen veilige toekomst kunnen opbouwen.’

 

Erediensten

Zondag 29 januari zijn er twee gastvoorgangers: 's morgens proponent J. Schneider uit Woudrichem en 's avonds dominee F.J. van Harten uit 's Gravenhage.

Zondag 5 januari gaat de morgendienst over het thema 'geloofsopvoeding', als vervolg op de avond over dat thema eerder die week (zie hieronder). Het is de eerste zondag van de maand, dus de oudere kinderen van de kindernevendienst zijn de hele dienst bij ons, en de maandelijkse tienernevendienst is verzet naar 29 januari zodat ook de tieners erbij kunnen zijn. Deze dienst is namelijk niet alleen op ouders gericht, samen met jong en oud staan we erbij stil hoe je het stokje van het geloof kunt doorgeven en overpakken! In de dienst zal één en ander waarschijnlijk op een interactieve manier aan de orde komen. Iedereen bijzonder welkom! De avonddienst wordt geleid door dominee K.W. de Jong uit Woerden.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 2 februari is er weer de maandelijkse huisdienst in De Lemmenskamp. Voorganger is dominee Hoek uit Giessen. Aanvang 10.30 uur. U bent van harte welkom.

 

Avond (en week!) over geloofsopvoeding

Woensdagavond 1 februari is er in het koor van de kerk een avond over geloofsopvoeding, geleid door Martin de Groot uit Andel. Ouders van kinderen in de tienerleeftijd hebben een persoonlijke uitnodiging gehad; mocht dit niet het geval zijn, wees als nog welkom! De avond zal vooral gaan over de vraag hoe je het geloof doorgeeft aan kinderen in de tienerleeftijd – allereerst thuis, maar ook welke rol de kerk daarin kan spelen. De avond begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.45 uur.

Om het thema breder uit te werken, geven we er een week lang aandacht aan. In de kindernevendienst van 29 januari, en op de catechese-avonden van 30 en 31 januari zal het gaan over de vraag 'hoe neem je het stokje (van het geloof) over?'. Wat de kinderen en tieners hierover zeggen en vragen zal terugkomen de dienst van 5 februari, waarschijnlijk in een interactieve vorm. Zo kunnen de ouderen van de jongeren leren en andersom. Als je kinderen thuis hebt (jonger of ouder), kom dan vooral naar de avond op 1 februari én de dienst van 5 februari, en neem bij de dienst ook je kinderen mee! En ga vooral thuis ook het gesprek aan over dit onderwerp.

 

Kerkenraadsvergadering 11 januari 2023

In de kerkenraadsvergadering van 11 januari jl. is gesproken over de vacatures in de kerkenraad, de invulling van de avonddiensten vanaf september 2023 èn het onderwerp ‘zondag en zondagsrust', naar aanleiding van enkele opmerkingen vanuit de gemeente. Dit onderwerp is nader uitgewerkt in de verdiepingsdienst van 15 januari. U kunt deze dienst terugkijken of luisteren via de website www.kerkwoudrichem.nl/online kerkdiensten of de overdenking nog eens nalezen op https://ajmolenaar.nl.

 

Benoemingen kerkenraad

In de bestaande vacatures zijn de volgende gemeenteleden benoemd:

In de vacature wijkouderling: de heer W.P. Westland, Smalle Vliet 10 te Sleeuwijk.

In de vacature diaken: mevrouw B. Kraaieveld-Rietveld, Hoef 4 te Sleeuwijk.

De benoemden zullen uiterlijk zaterdag 28 januari hun beslissing kenbaar maken. Wij wensen hen daarbij Gods onmisbare zegen toe en vragen u hen te gedenken in uw voorbede.

 

Zondagavonddiensten

Voor de kerst heeft er een oproep in Kerkklanken gestaan, waarin werd gevraagd om mensen voor een werkgroepje om zangdiensten op te starten als de reguliere avonddiensten na de zomer vervallen. Hiervoor heeft zich helaas niemand zich aangemeld. Als kerkenraad krijgen we zo de indruk dat aan zangdiensten dus blijkbaar geen behoefte is. We beraden ons nog hoe we verder moeten met dit onderdeel van de voorstellen omtrent de avonddiensten. Wel gaan we verder met de voorbereidingen voor de eventuele thema-, vesper- en jeugddiensten in de avond.

Met het oog op dit alles is er vanuit de kerkenraad de wens om eens in gesprek te komen met de huidige bezoekers van de avonddiensten. Bezoekt u met meer of minder regelmaat weleens de huidige avonddiensten? Of wilt u gewoon graag meedenken? Dan nodigen wij u uit om op donderdag 16 februari om 20.00 uur aanwezig te zijn in de consistoriekamer.  Samen willen we dan van gedachten wisselen over wensen en ideeën rond de nieuwe invulling van de avonddiensten na de zomer. U kunt zich opgeven bij Andries van Engelen per mail: andr.van.engelen@hetnet.nl of telefonisch 06-10719770.

 

Vanuit de diaconie

De kerstactie is een groot succes geweest. Vanuit de gemeente hebben de diakenen met ondersteuning van diverse dames bij verschillende inwoners ondersteuningen, attenties in de vorm van planten en amaryllis bollen in De Lemmenskamp en fruittasjes mogen brengen. Vanuit de vele positieve reacties van de ontvangers mogen we concluderen dat dit een welkome verrassing was.

De kerstcollecten 2022 brachten een geweldig bedrag van €922,- op. De diaconie heeft een aanvulling gedaan tot €1.000,- en het geld overgemaakt naar One Heart in Athene.  Vanuit de opbrengsten van DOCK60 in de maanden september tot en met november is reeds een bedrag van €1.500,- overgemaakt naar Arno en Sahar Lankhaar van One Heart. 

De opbrengst van DOCK60 over het jaar 2021-2022 voor Hope&Serve was totaal €9.775,- Alle medewerkers en belangstellenden van DOCK60 hebben hiermee een fantastische bijdrage geleverd. Jan en Marjan Meerkerk (stichting Hope&Serve) kunnen dit goed gebruiken om al hun activiteiten verder uit te bouwen in Roemenië.

In de kerk wordt elke week afgekondigd waar de bloemen in de kerk naar toe gaan. Het is een taak van de diakenen en een zestal dames uit de gemeente om deze bloemen als groet en bemoediging van de gemeente bij de ontvangers thuis te bezorgen. Mevrouw Catrien Struik heeft dit vele jaren gedaan, maar is recent gestopt met dit vrijwilligerswerk. De diaconie heeft haar bedankt voor het gedane werk en dit onderstreept door haar een plant te geven.

 

Gebedskring

De gebedskring komt samen op donderdagavond 2 februari om 20.00 uur bij Mientje van Tuijl, Ravelijn 15. Wees welkom om gewoon eens te komen kijken! We lezen een stukje uit de Bijbel, verzamelen gebeds- en dankpunten en brengen die samen bij God. Wie wil, bidt hardop, wie dat liever niet doet (en dat zijn er gewoonlijk verscheidenen, dus je staat niet alleen!) bidt in stilte mee. 

 

Ontmoetingsmidddag

Valt het woord ‘ontmoetingsmiddag’ op? Dat is ook de bedoeling. Soms denken we dat het woord ‘ouderenmiddag’ mensen ervan weerhoudt om zich op te geven. In ieder geval geeft het woord ‘ontmoetingsmiddag’ wel weer wat de bedoeling is van deze middagen. Namelijk bij een open Bijbel elkaar in gezelligheid en bij een broodmaaltijd ontmoeten.

De eerstvolgende middag is op D.V. maandag 13 februari. Zet u/jij de datum in de agenda? Op moment van schrijven is nog niet bekend hoe we de middag na de pauze gaan invullen. In ieder geval zijn er de vaste momenten van zingen, een meditatie en de broodmaaltijd. We beginnen zoals gewoonlijk om 15.00 uur. Koffie/thee staat al wat eerder klaar. Rond 18.00 uur proberen we weer te eindigen. In verband met de boodschappen graag van te voren opgeven bij Grietje van Vugt, telefoon 303254. Bij haar kunt u ook aangeven of u thuis opgehaald wilt worden. Uiterlijk tot vrijdag 10 februari, maar als u het ruim van te voren doet is dat voor ons ook fijn. 

De commissie

 

Crèche

29 januari                                Jacqueline Kant

5 februari                                Karin van Pelt

 

Kerkauto

29 januari                                Hetty van Leeuwen, telefoon 304221 / 06-23252204

5 februari                                 Jopie Sterk, telefoon 302435

 

Uit de pastorie

Op het moment dat ik dit tik, is de hele wereld wit – nog net. 's Morgens sneeuwde het, en toen de kinderen tussen de middag uit school kwamen, zijn we in plaats van te lunchen snel naar de dijk gegaan om er vanaf te glijden. Want het was wel duidelijk dat de sneeuw heel snel weer weg zou zijn. Intussen valt er al weer vloeibaar water uit de wolken.

Wat heeft God onze aarde wereld toch mooi gemaakt, dat er sneeuw en dooi is, ijs en water. Sneeuw om te gooien of op te glijden, water om te drinken of in te zwemmen, wolken die alles beregenen… Wist u dat watermoleculen heel speciale eigenschappen hebben die al dit moois mogelijk maken? Bijna geen enkele andere stof kan voor zulk gevarieerd weer zorgen. Zijn grootste creativiteit heeft de Heer gebruikt voor de woonplaats van de mensen. Ook het weer komt van de Heer, en laat iets van zijn grootheid zien!

 

Om over na te denken

Verlang niet meer dan God u geeft.

Hij weet wat ieder nodig heeft.

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad