Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1345,  23 september 2022

 

Kerkdiensten

25 september 2022                  9.30 uur ds. F.J. van Harten, ‘s Gravenhage

                                                18.00 uur ds. A.J. Molenaar

2 oktober 2022                        9.30 uur ds. A.J. Molenaar, bevestiging ambtsdrager

                                                18.00 uur ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer

 

Agenda

zondag 25 september

-    19.30 uur, 17+ kring, Molenstraat 2

vrijdag 30 september

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1346 bij de scriba

zondag 2 oktober

-    19.15 uur, Loev avond

donderdag 6 oktober

-    10.30 uur, huisdienst in de Lemmenskamp

-    20.00 uur, gebedskring, Ravelijn 15

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

25 september 2022      Vijfjesactie

De opbrengst van de vijfjesactie is deze keer bestemd voor de bestrijding van de stijgende energiekosten.                       

2 oktober 2022            Beheer en exploitatie

 

Collecten Diaconie

Zondag 25 september Diaconie Algemeen

Zondag 2 oktober Kerk en Israël

Op deze Israëlzondag ondersteunen we het werk van Kerk en Israël, vanuit onze onlosmakelijke verbondenheid met Israël en het Joodse volk. Daaronder valt ook een ondersteuning aan Nes Ammim Nederland. Nes Ammim is een christelijke gemeenschap in het westen van Galilea in Israël. Het dorp is in 1963 gesticht door christenen. Het doel van Nes Ammim is de relatie tussen christenen en het Joodse volk te herstellen; een nieuw begin op basis van gelijkwaardigheid en respect voor de levensovertuiging van de ander.

 

Erediensten

Zondag 25 september wordt de morgendienst geleid door dominee F.J. van Harten uit Scheveningen. In de avonddienst ga ik zelf voor en starten we met een serie preken uit Jeremia. Ik wil deze profeet behandelen tot aan de Kerst. Deze eerste keer lezen de delen uit hoofdstuk 2.

Zondag 2 oktober zal Mientje van Tuijl in het ambt van ouderling worden bevestigd. Ook is het Israëlzondag. Uit de Bijbel lezen we Jeremia 1, over 'geroepen worden' en 'een oordeelsboodschap voor Israël', en Jeremia 31:27-24 over 'een nieuw verbond voor Israël'. Er wordt voor deze dienst een liturgie op papier gemaakt. Na de dienst is er koffiedrinken.

 

Koffiedrinken na de dienst

Zondagmorgen 2 oktober is er gelegenheid elkaar na de dienst te ontmoeten in het koor van de kerk. Van harte aanbevolen.

 

Huisdienst Lemmenskamp

Donderdag 6 oktober is er weer de maandelijkse huisdienst in De Lemmenskamp. Voorganger is dominee mevrouw A. Zeeman-van de Water. Aanvang 10.30 uur. U bent van harte welkom.

 

Catechese

De catechese is weer gestart! Ook dit jaar gebruiken we de methode 'Follow Me'. Op 19 augustus was een eerste avond voor tieners én ouders, nu hopen we tot de kerstvakantie wekelijks catechese te hebben (uitgezonderd de schoolvakanties). We komen elke maandagavond bij elkaar van 19.30 tot 20.30 in het koor van de kerk voor een inleiding en daarna gaan we uiteen in kleinere groepjes.

Voor de tieners die op maandag echt niet kunnen is er een groepje dat op de dinsdag samenkomt. Welkom om nog aan te sluiten! Info bij Jeanette van Kooten of ds. Molenaar.

 

Wel of geen papieren liturgie

In het verleden was het de gewoonte om met bijzondere diensten een papieren liturgie te maken. In bijzondere diensten werd er namelijk ook uit andere bundels dan het Liedboek gezongen en was het nodig om die andere liederen voor iedereen af te drukken. Sinds vorig jaar zingen we naast liederen uit het Liedboek ook uit Op Toonhoogte. In reguliere en bijzondere diensten worden liederen uit deze bundels gekozen. De noodzaak van het maken van een papieren liturgie is hiermee komen te vervallen. Mede door de oplopende kosten voor drukwerk is toen door de kerkenraad besloten slechts voor een beperkt aantal bijzondere diensten een papieren liturgie te maken. Dat geldt voor doop, belijdenis, bevestiging ambtsdragers, laatste zondag kerkelijk jaar (en huwelijk en begrafenis natuurlijk). Er is dus in principe geen papieren liturgie voor de startzondag of op kerkelijke feestdagen. Voor alle duidelijkheid zal het voortaan onder het kopje ‘Erediensten’ worden vermeld als er bij een bijzondere dienst een papieren liturgie beschikbaar is.

 

Vanuit de kerkenraad

Op deze plaats hopen wij voortaan met enige regelmaat in hoofdlijnen verslag te doen van wat er in de kerkenraad is besproken en besloten. De kerkenraad vergaderde op 7 september. Aan de orde kwam allereerst het beleidsplan. De tekst hiervan is in grote lijnen klaar. In de oktobervergadering zal de tekst in concept worden afgerond, zodat het beleidsplan aan de gemeente kan worden gepresenteerd. Verder kwam ter tafel het verslag van de commissie avonddiensten. De aanbevelingen van de commissie in dit verslag zijn besproken en de commissie is verzocht een concreet voorstel op te stellen wat in de volgende kerkenraadsvergadering zal worden besproken. Het is de bedoeling om zowel het concept-beleidsplan als het voorstel met betrekking tot de avonddiensten aan u voor te leggen op een gemeenteavond, waarvan de datum is vastgesteld op woensdag 9 november. Noteert u alvast de datum!

 

Gemeentereis en ouderenmiddag

Aanvankelijk niet verwacht, maar uiteindelijk gingen we op donderdag 15 september toch met een bijna volle 50-persoonsbus op pad. De reis ging naar Haps waar we op de Aalshof Gastvrei werden ontvangen. Nee, dat ’Gastvrei’ is geen drukfout, want daar hoorden we het één en ander over het ‘ei en de kip’, maar werden met koffie en appelgebak gastvrij onthaald. Met enthousiasme werden tijdens het verhaal over de kip en het ei de nodige advocaatjes geproefd. En natuurlijk werd daarvan ook het één en ander tegen betaling mee naar huis genomen. Vanaf Haps zijn we naar het dorpje Valburg gegaan waar we voor de deur van restaurant ‘Het Wapen van Valburg’ konden uitstappen en binnen konden genieten van een heerlijk diner. De reacties van velen waren: fijn dat het weer kon, gezellig om zo weer samen uit te kunnen, alles weer goed verzorgd. We mogen dus weer met dankbaarheid terugkijken op deze gemeentereis als onderdeel van de opening van het winterwerk.

Bij dat winterwerk horen ook de ouderenmiddagen. Voor de eerstvolgende is echter nog geen definitieve datum gepland. Dat zal echter D.V. in de eerste helft van november zijn. Houdt het kerkblad maar in de gaten. En natuurlijk zijn de vele nieuwe gezichten bij de gemeentereis bij deze ook vast van harte uitgenodigd om ook naar de ouderenmiddagen te komen. Die zijn altijd op maandagmiddag.                

de commissie.

 

Gelegenheidskoor

We willen weer beginnen met een gelegenheidskoor dat liederen voor advent en Kerst gaat repeteren. We gaan half oktober starten. Harm de Nooij neemt de leiding hiervan weer op zich. Mogelijke repetitieavonden zijn op dinsdag of donderdag. Als u/jij interesse heeft kunt u zich opgeven bij Andries van Engelen telefoon 06-10719770.

 

Lezing 'Is geloven groen?'

Donderdagavond 29 september geef ik een lezing bij natuurbeschermingsvereniging 'Altenatuur' over het onderwerp ‘Is geloven groen?’ – ofwel: hoe ga je als christen om met de schepping, met berichten over klimaatverandering, met....

Ik wijs er speciaal op, omdat vooraf opgeven noodzakelijk is als u of jij bij deze lezing wilt zijn. Meer informatie, ook over het opgeven, staat bij de algemene berichten achterin dit blad. Wees hartelijk uitgenodigd: als dit onderwerp je na aan het hart ligt, maar ook als je juist heel kritisch bent op 'al dat groene gedoe'. Ik heb al vaak gedacht er iets van in een preek te verwerken, maar telkens kwam er weinig van. Een lezing is een uitgelezen moment om dieper in te gaan op dit belangrijke onderwerp. Welkom!

dominee Molenaar

 

Verkoop Woerkumse sloffen en zelfgemaakte slaatjes

Op vrijdag 14 oktober aanstaande hopen wij weer een nazomermarkt te houden, van 16.00 uur tot 20.00 uur. In en rond de kerk zal van alles te beleven zijn, onder andere een boekenkraam, enveloppentrekken, een grabbelton en natuurlijk het bekende rad van avontuur. Binnenkort leest u hier meer over in een speciale folder.

Ook zullen er onder andere Woerkumse sloffen en zelfgemaakte slaatjes worden verkocht. Deze kunt u vooraf al bestellen. De prijzen voor de Woerkumse sloffen zijn € 1,90 per stuk en vijf voor € 9,00. De zelfgemaakte slaatjes zijn € 2,75 per stuk en twee voor € 5,00. Deze kunnen tijdens de markt worden opgehaald.

U kunt uw bestelling doorgeven tot maandag 10 oktober aanstaande. Dit kan door een e-mail te sturen naar actiekerkwoerkum@gmail.com, door uw bestelling in de bus te gooien bij Bas van Straten, Postweide 113 Woudrichem, of te deponeren in de daarvoor bestemde doos in de hal van de kerk. Vermeld bij de bestelling ook uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Afgelopen week is er ook huis aan huis een bestelformulier rondgebracht wat u kunt invullen en inleveren op de bovengenoemd adressen. Er liggen ook nog een aantal bestelformulieren in de hal van de kerk.

De opbrengst van deze nazomermarkt komt ten goede aan het onderhoudsfonds.

de activiteitencommissie

 

Crèche

25 september   Tina Ek en Marina van Pelt

2 oktober         Jacqueline Kant en Janneke Molenaar

 

Kerkauto

25 september   Dicky Smits, telefoon 0183-304609

2 oktober         Geer Gremmen, telefoon 0183-302101

 

Uit de pastorie

Na de droogte van deze zomer lag het gras in mijn voortuin er bruin en schijnbaar dood bij, net als op vele andere plekken. Je zou bijna gedacht hebben: dat is over en uit, daar kan geen leven meer in komen. Echter, na de overvloedige regen van de afgelopen weken staat het gras weer mooi groen te groeien, springlevend! Ik denk dat dit gras een beeld is voor de kerk. Soms lijkt ze doods, dor en afgeschreven. Is er wel overlevingskans, vraag je je misschien zelfs af... Echter, als de regen van Gods Geest komt, zul je verbaasd staan hoe snel alles weer groeit en bloeit. Gods kerk heeft diepe wortels, er zit léven in dat God erin legde. Laten we veel bidden om de uitstorting van de Heilige Geest op onze kerk en kerken, dan zal er geestelijk leven en groei zijn, meer dan je misschien nu voor mogelijk houdt!

 

Om over na te denken

Een voortdurende versobering van je levenswijze

leidt je ver van de kronkelpaden waarop we het spoor bijster raken

   (frère Roger van Taizé)

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van predikant en kerkenraad