Kerkklanken

Kerkklanken nr. 1386,  14 juni 2024

 

Kerkdiensten

16 juni        9.30 uur ds. M. Klaasse-Mesch, Andel

23 juni        9.30 uur ds. G.J. van Beek, Hendrik Ido Ambacht

                   18.30 uur ds. L. van Wingerden, ’s-Hertogenbosch, verdiepingsdienst

 

Agenda

vrijdag 21 juni

-    vanaf 10.00 uur, koffie en lekkers bij DOCK60

-    inleveren kopij voor Kerkklanken 1387 bij de scriba

zondag 23 juni

-    18.00 uur, afsluitingsavond 17+, Baarsplein 17

woensdag 26 juni

-    19.30 uur, kerkenraadsvergadering, consistorie

 

Collecten College van Kerkrentmeesters

16 juni             Eigen predikantsplaats

23 juni             Voorziening onderhoud

 

Solidariteitskas

Komende week ontvangen al onze belijdende leden en meerderjarige doopleden een envelop met daarin een verzoek tot betaling voor de jaarlijkse bijdrage aan de Solidariteitskas. De landelijke Solidariteitskas van de Protestantse Kerk in Nederland helpt als een plaatselijke gemeente financieel niet meer rond kan komen. Maar ook landelijke activiteiten, zoals studenten-, binnenvaart-, doven- en koopvaardijpastoraat, worden uit deze kas betaald. 

Als college van kerkrentmeesters vragen wij dit jaar een bijdrage van €15,00 van onze leden, waarvan wij voor ieder belijdend lid €5,00 verplicht moeten afdragen aan de landelijke Solidariteitskas. Het (eventuele) voordelige saldo tussen de ontvangsten en de verplichte afdracht komt ten goede aan onze eigen gemeente. Wij vragen u uw bijdrage over te maken op de manier zoals in de betaalinstructie staat vermeld. Helaas is er op de brief geen QR-code afgedrukt door een fout in het systeem, dus die mogelijkheid komt te vervallen.

 

Collecten Diaconie

Zondag 16 juni GAiN

GAiN wil de liefde van Jezus met hart en handen doorgeven aan mensen in nood. Dit doen ze in verschillende landen, in samenwerking met partners die ze op allerlei manieren ondersteunen, onder andere met waterprojecten. De waterprojecten van GAiN Nederland zijn een onderdeel van het ‘Water for Life Initiative’ van GAiN wereldwijd en helpt droge gebieden aan schoon water. Ze bevorderen ook de gezondheid en stimuleren de lokale economie. Ieder dorp kan een diepwaterbron aanvragen. Op dit moment werken ze systematisch om zo veel mogelijk dorpen in Benin, Togo en Tanzania te helpen.

Zondag 23 juni Kerk in Actie Werelddiaconaat Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren.   

 

Erediensten

Zondag 16 juni gaat voor dominee mevrouw M. Klaasse-Mesch uit Andel. Zij ging al eerder voor in de verdiepingsdienst op 25 februari jongstleden. Zondag  23 juni wordt de ochtenddienst geleid door dominee Van Beek uit Hendrik Ido Ambacht. ’s Avonds is er een verdiepingsdienst onder leiding van dominee Van Wingerden uit ’s-Hertogenbosch.

 

Bericht van de Zondagsschool

Het is alweer bijna zomervakantie en daarom is er op zondag 7 juli een feestelijke afsluiting van het seizoen. Bij mooi weer zijn we buiten, bij regenachtig weer kijken we een film in de torenkamer. We verzamelen voor de dienst bij de toren. We hopen je op het afsluitfeestje te zien! 

Deze zomervakantie is er voor alle kinderen van de basisschool kindernevendienst.

de leiding

 

Gemeenteavond 5 juni

Ondanks een wat geringe opkomst hebben we met elkaar een goede ontmoeting gehad. De opening werd verzorgd door onze consulent dominee Hoftijzer uit Rijswijk. Hij las met ons uit Handelingen 2, de verzen 16 tot en met 21. Uit dit bijbelgedeelte kunnen we leren dat de Geest aan een ieder van ons is gegeven, niet alleen aan de dominee. Een tijd zonder dominee kan een tijd van bezinning zijn, een tijd om na te denken wie we als gemeente zijn. Het kan een tijd van verwachting zijn, van opbouw rond het geloof dat ons samenbindt.

Na de opening was er een inkijkje in het werk van de beroepingscommissie. De commissie bestaat uit Bianca Vlot (voorzitter), Joost Jan van der Nat (secretaris), Karin Cuperus, Jaco Mak, Lisa van der Stelt en Willem Jan van Klinken. Willem Jan van Klinken heeft de plaats ingenomen van Chris van de Kuilen, die om privéredenen is teruggetreden uit de commissie. De commissie is inmiddels twee keer bijeen geweest. Zij gaan op basis van de profielschets van een te beroepen predikant aan de slag met de groslijst met namen van predikanten, die door gemeenteleden zijn aangeleverd en namen die door het mobiliteitsbureau van de landelijke kerk zijn verstrekt. Uit de groslijst zal een selectie worden gemaakt.

Volgende agendapunt was de evaluatie van de proef met avonddiensten in de vorm van  verdiepingsdiensten en vespers. De proef is gestart in september 2023. Doel van de proef was om met deze diensten meer bezoekers te trekken. Telling van de aanwezigen laat echter zien dat de bezoekersaantallen niet zijn toegenomen, maar alleen maar zijn afgenomen. Het idee voor de verdiepingsdiensten was van dominee Molenaar. Hij had nog voldoende preken op de plank liggen voor een serie verdiepingsdiensten. Nu hij weg is, moeten we hiervoor weer gastpredikanten uitnodigen. We hebben ook niet het idee dat de verdiepingsdiensten in de praktijk echt anders zijn dan gewone avonddiensten. De Vespers zijn een extra belasting voor de ouderlingen. Het is een extra drempel voor mensen die tegen het ambt van ouderling opkijken. De kerkenraad heeft daarom besloten te stoppen met de avonddiensten, hoe zwaar de beslissing ons ook valt. Dat geldt ook voor de avonddiensten op de zondagen dat we het Heilig Avondmaal vieren.

Na de pauze was een onderdeel van ons beleidsplan aan de orde en wel doelstelling 5: Financieel gezond blijven. Na een inleiding over onze kwetsbare financiële situatie waren er levendige gesprekken in groepjes over de vraag hoe we die situatie zouden kunnen verbeteren. Er zijn heel wat mooie ideeën geopperd, die de kerkenraad meeneemt in de beraadslaging hierover.

Tot slot kregen we wat te zien van een liturgische tafelloper, waaraan door een viertal dames uit de gemeente wordt gewerkt. Er is een mooi ontwerp (boot, vis, water), vol symboliek, ook goed passend bij Woudrichem, als vissersplaats aan de rivier. De avond werd afgesloten met dankgebed door voorzitter Jeanette van Kooten.

 

Koffie-ochtend bij DOCK60

Schuif vrijdag 21 juni vanaf 10.00 uur gezellig aan voor koffie/thee met wat lekkers bij DOCK60. Iedereen is welkom voor een gezellig praatje of een luisterend oor. Het is gratis maar een gift mag altijd. Komt ten goede aan ons goede doel.

 

Crèche

16 juni             Eveline van Dalen

23 juni             Karin van Pelt

 

Kerkauto

16 juni             Peter van Vuren, telefoon 06-51147822

23 juni             Hans Kant, telefoon 06-29007552 / 0183-302897

 

Ten slotte

Ontvang een hartelijke groet van de kerkenraad