Kerkdiensten

Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de eredienst speelt de organist op het orgel. Kort voor de dienst wordt in de consitorie, waar de kerkenraad bijeen is, door de ouderling van dienst het consistoriegebed gedaan. Bij binnenkomst van de kerkenraad stopt het orgelspel; de kerkenraad neemt plaats in de voorste banken aan weerszijden van de kansel.

Een van de ouderlingen heet de gemeente welkom namens de kerkenraad, leest de afkondigingen voor en geeft het aanvangslied op, welke aansluitend daarop staande wordt gezongen. Ook het slotlied wordt staande gezongen. De gemeente antwoord de zegen met een driemaal gezongen "amen". Tijdens de diensten wordt er gezongen uit het liedboed voor de kerken.

Viering van de sacramenten

Heilige doop

Het sacrament van de heilige doop wordt doorgaans vijfmaal per jaar bediend. Dat betekent gemiddeld ongeveer om de 10 weken. Veertien dagen daarvoor viindt de doopzitting plaats. Hiervoor worden beide ouders uitgenodigd. De doopzitting wordt ook gebruikt voor een eenvoudige doopcatechese.

Heilig Avondmaal

Het is in onze gemeente de gewoonte om 5 keer in het jaar het Heilig Avondmaal te vieren. 4 keer gebeurt dit op zondag. Meestal in de maanden januari, juni, augustus/september en november. Tussen januari en juni vindt  er ook een viering op de Witte Donderdag plaats. Op de zondag voorafgaande aan de viering vindt in één van de erediensten de voorbereiding op het Heilig Avondmaal plaats. In die dienst wordt dan het eerste deel van het avondmaalsformulier gelezen. Op de dag van de viering is er ook in de avonddienst gelegenheid om aan te gaan. Toelating tot de tafel des Heren hebben zij die in één van de protestantse kerken openbare belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. In bijzondere gevallen is het ook mogelijk om thuis het Heilig Avondmaal te vieren. Hiervoor moet u contact op nemen met de predikant. Gelijktijdig met de viering in de kerk, wordt ook in de Lemmenskamp het Avondmaal gevierd, onder leiding van ds. Mulder.

Huisdiensten in de Lemmenskamp

Deze diensten vinden altijd plaats op de eerste donderdag van de maand, behalve in de maand augustus. Deze diensten beginnen om 10.30 uur en duren ongeveer 35 minuten. In deze diensten gaan afwisselend voorgangers uit Woudrichem en omliggende gemeenten voor. Tijdens deze diensten wordt er gezongen, gebeden en is er een korte meditatie. Ook zijn er organisten beschikbaar om de samenzang te begeleiden.

 

Bijzondere diensten

  • Nieuwjaarsdienst op 1 januari om 10.00 uur
  • Bidstond voor gewas en arbeid op de 2e woensdag in maart om 19.30 uur /li>
  • Belijdenisdienst op Palmzondag (zondag voor Pasen), waarin belijdenis van het geloof word afgelegd door gemeenteleden, die zich hiertoe hebben voorbereid op de belijdeniscatechisatie
  • Witte Donderdag om 19.30 uur; in deze dienst vindt er geen woordverkondiging plaats, maar ligt alle nadruk op de viering van het Heilig Avondmaal
  • Goede Vrijdag om 19.30 uur
  • Hemelvaartsdag om 9.30 uur
  • Dankstond voor gewas en arbeid op de 1e woensdag in november om 19.30 uur
  • Kerstavond 24 december om 21.00 uur een kerstnachtzangdienst